قرآن کریم

به بسم الله الرحمن الرحیم است           

       سراسر آنچه قرآن کریم است

بحق میگویمت ای یار مقبل

که قرآن است تنها دفتر دل

زما صدها هزاران دفتر دل

بیک حرفش نمی باشد معادل

.........................

طعام روح انسان است قرآن

طعام تن بود از آب و از نان

...........................

چو مردان حقیقت باش یک رو

خدا گو  و  خدا خو  و خدا جو

..........................

اگر اندر دلت ریب و شکی نیست

صراط مستقیم بیش از یکی نیست

ترا قران بدین آیین اقوم

هدایت میکند   والله اعلم

بر گرفته از دیوان اشعارعلامه ذوالفنون حسن حسن زاده آملی / طهورا