سید علی لب تر کند ؛ جان را فدايش ميكنم

گرگها خوب بدانند ، در این ایل غریب

گر پدر مرد ، تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان ، همگی  بار سفر  بربستند

شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

گر امام شهدا  نیست  کنون  در بر مان

خلف صالح و مظلوم ، علی خامنه ای هست هنوز

/ 0 نظر / 12 بازدید